[:en]Terms and conditions[:no]Brukervilkår Vossabike[:]

[:no]

Disse vilkårene for Vossabike utgjør en avtale mellom Voss Parkering AS og deg.

 1. Opprette kundeforhold og kjøp
  • Du registrerer deg som bruker av Vossabikes tjenester.
  • Du kan ikke dele brukerprofilen din med andre.
  • Du må være over 18 år.
  • Priser for bruk av tjenesten finnes her.
 1. Bruk av sykkelen
  • Du kan leie for så lang periode du vil.
  • Ditt ansvar. Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i et stativ til du har levert den tilbake i et stativ. Du må ikke overlate sykkelen til andre. Du er ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av sykkelen.
  • Du må sykle hensynsfullt og overholde trafikkreglene.
  • Defekt eller skadet Syklene blir satt ut i god stand og fortløpende kontrollert og reparert. Det kan likevel skje at du finner en defekt sykkel i stativet. Du er derfor selv ansvarlig for å sjekke at sykkelen er i forsvarlig stand før den tas i bruk. Bremser må sjekkes umiddelbart etter at tas ut av stativet.
  • Melding om defekt eller skadet sykkel. Du må umiddelbart melde fra via appen hvis du oppdager større skader eller feil på sykkelen. Dersom du har meldt fra om defekt sykkel, og satt den tilbake i stativet innen 5 minutter fra du har tatt den ut, vil du få refundert leien.
  • Låsing av sykkel. Går du fra sykkelen i leieperioden, f.eks. hvis du skal i butikken eller besøke en turistattraksjon, må du sørge for at den er forsvarlig låst med integrert låsefunksjon.
  • Mistet sykkel. Du må melde fra umibbelbart i appen dersom sykkelen blir borte. Hvis sykkelen ikke er riktig låst når du setter den fra deg er du erstatningspliktig dersom sykkelen blir borte.
 1. Avslutte turen
  • Avslutning av leieperioden. Etter endt leieperiode må du returnere sykkelen til ett av Vossabikes stativer. Leieperioden avsluttes når sykkelen er satt i stativet på korrekt måte. Du får bekreftelse i appen om at sykkelen er levert og leieperioden avsluttet.
  • Problemer med avslutning. Hvis du har problemer med å avlutte leien på den måten som nevnt over, må du umiddelbart gi beskjed til Vossabike via appen.
  • Bekreftelse av leieforholdet. Hvis du ikke har avsluttet leieforholdet på korrekt måte innen 12 timer fra leieperioden starter kan Vossabike når som helst kontakte deg for å sjekke om du fortsatt ønsker videre leie.
  • Vossabikes avslutning av leieforholdet. Vossabike kan når som helst avslutte leieperioden, dersom vi har har grunn til å anta at du ikke lenger ønsker å leie tross at leieforholdet ikke er avsluttet på korrekt måte, eller vi har rimelig grunn til å tro at du ikke tar tilstrekkelig vare på sykkelen. Vossabike kan i slike tilfeller  ilegge deg et gebyr på inntil 2.500 NOK dersom sykkelen må hentes på annet sted enn Vossabikes stativ.
 1. Erstatningsansvar mv.
  • Dersom du mister, blir frastjålet, eller ødelegger sykkelen fordi du ikke har overholdt en av reglene ovenfor, kan Vossabike holde deg erstatningsansvarlig, begrenset oppad til sykkelens innkjøpspris.
  • Vossabike er ikke ansvarlig for person- og tingskader som oppstår grunnet en defekt eller skadet sykkel som du tar i bruk, dersom du burde ha oppdaget forholdet ved leieperiodens start. Tilsvarende gjelder dersom du fortsetter å bruke sykkelen etter at det har oppstått en defekt eller skade underveis i leieperioden.
 1. Personvern
  • Du er kjent med at alle sykler er utstyrt med GPS-sporing, og godtar at slik sporing er et vilkår for å bruke Vossabike.
  • Vossabike samler inn, oppbevarer og behandler diverse personopplysninger om deg. Vossabike er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. Detaljene vedrørende gjeldende opplysninger finnes i Vossabikes personvernerklæring.
  • Du har rett til å klage over Vossabikes behandling av dine opplysninger til Datatilsynet.
  • Ved bruk av tjenester fra andre underleverandører i forbindelse med tjenestene Vossabike leverer, kan disse firmaene få adgang til og behandle personopplysninger, men kun i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av tjenesten. Identiteten til de aktuelle underleverandører og tredjeparter finnes i vår personvernerklæring.
  • Videreformidling av Personopplysninger ut over det som er nødvendig for å yte tjenesten eller det du eksplisitt har samtykket til vil bare skje i den grad personopplysningsloven hjemler det.
  • Du har muligheten til å få innsyn i, korrigere, og slette, de personopplysninger som Vossabikel har om deg i henhold til kravene i personopplysningsloven. Du har også muligheten til å få utlevert personopplysningene til deg selv eller til en dataansvarlig etter ditt valg.
 1. Force Majeure
  • Vossabike kan ikke holdes ansvarlig dersom følgende omstendigheter forhindrer sykkeltjenesten fra å leveres tilstrekkelig: Arbeidskonflikter, dataangrep, uplanlagt nedetid på datasystemer, ødeleggelse av infrastruktur, tyveri, ekstremvær, brann, krig, naturkatastrofer, terror og epidemier.

[:en]

Terms of use Vossabike

These term and conditions constitute the agreement between Voss Parkering and you.

 1. Create customer account and purchases
  • You register as a customer of Vossabike’s services.
  • You can not share your user profile with others.
  • You must be over 18 years of age.
  • Prices for use of the service can be found here.
 1. Use of the bicycle
  • Trip length. You can rent for as long as you want.
  • Your responsibility. You are responsible for the bike from the time you pick it up in a bike station until you have returned it to a bike station. Do not leave the bike to others. You are responsible if you injure yourself or others while using the bicycle.
  • You must show consideration for other people on the road and comply with traffic rules.
  • Defect or damaged bike. The bikes are put out in good condition and continuously inspected and repaired. However, you may find a defect bike in the bike station. You are therefore responsible for checking that the bike is in good condition before it is used. Brakes must be checked immediately after being picked from the bike station.
  • Notification of defect or damaged bike. You must immediately report via the app if you discover major damage or defects on the bike. If you have reported a defect bicycle and put it back in the bike station within 5 minutes of taking it out, you will be refunded the price.
  • Locking the bike. If you leave the bike during the rental period, e.g. if you are going to the store or visiting a tourist attraction, you need to make sure that it is securely locked with the integrated locking function.
  • Lost bike. You must immediately report in the app if the bike is lost. If the bike is not properly locked when you leave it, you are liable for damages if the bike is lost.
 1. End the trip
  • Ending the rental period. At the end of the rental period, you must return the bike to one of Vossabike’s stations. The rental period ends when the bike is placed in the station. correctly. You will receive confirmation in the app that the bike has been delivered and the rental period has ended.
  • Problems with termination. If you have problems terminating the rental in the way mentioned above, you must immediately notify Vossabike via the app.
  • Confirmation of the rental. If you have not terminated the rental correctly within 12 hours from the start of the rental period, Vossabike can contact you at any time to check if you still want further to continue the rental.
  • Vossabike’s termination of the rental. Vossabike may terminate the rental period at any time, if we have reason to believe that you no longer wish to rent even though the tenancy has not been terminated correctly, or we have reasonable grounds to believe that you do not take sufficient care of the bike. In such cases, Vossabike may charge you a fee of up to NOK 2,500 if the bicycle must be picked up at a place other than Vossabike’s station.
 1. Liability, etc.
  • If you lose or damage the bike, or it is stolen from you, because you have not complied with one of the terms above, Vossabike can hold you liable for damages, limited upwards to the bike’s purchase price.
  • Vossabike is not responsible for personal and property damage that occurs due to a defective or damaged bicycle that you use, if you should have discovered the damage at the start of the rental period. The same applies if you continue to use the bicycle after a defect or damage has occurred during the rental period.
 1. Privacy
  • You accept that all bicycles are equipped with GPS tracking and that such tracking is a condition for using Vossabike.
  • Vossabike collects, stores and processes various personal information about you. Vossabike is responsible for processing this information. The details regarding current information can be found in Vossabike’s Privacy Statement.
  • You have the right to complain about Vossabike’s processing of your information to the Norwegian Data Protection Authority.
  • Vossabikes uses services from subcontractors to provide a bicycle rental system. These companies may access and process personal data, but only to the extent necessary for the performance of their service.
  • You have the opportunity to access, correct, and delete the personal information that Vossabike has about you in accordance with the requirements of the Personal Data Act. You also have the opportunity to have the personal information handed over to yourself or to a data controller of your choice.
 1. Force Majeure
  • Vossabike cannot be held liable if the following circumstances prevent the bicycle service from being adequately delivered: Labor disputes, computer attacks, unplanned downtime on computer systems, destruction of infrastructure, theft, extreme weather, fire, war, natural disasters, terror and epidemics.

   [:]