[:en] Privacy Policy [:no] Personvernserklæring [:]

[:no]

 

Personvernerklæringen gjelder for deg som bruker Vossabike. På denne siden kan du lese om våre prinsipper for personvern og dine rettigheter som kunde.

 

Behandlingsansvarlig når du bruker våre tjenester er: Voss Parkering, Organisasjonsnummer:985 616 337, Uttrågata 23, 5700 Voss

 

Våre prinsipper for personvern

 • Vi skal behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte.
 • Vi skal kun hente inn personopplysninger som er relevante for kundeforholdet hos oss.
 • Vi henter ikke inn mer personopplysninger enn nødvendig.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal være oppdaterte og korrekte.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal slettes når det ikke lenger er behov for dem.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal behandles konfidensielt.
 • Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.
 • Våre kunder har rett til å få innsyn i personopplysninger knyttet til sitt kundeforhold. De skal kunne få en kopi av disse, og kan velge å slette dem fra våre systemer.
 

Hva er mine rettigheter

 • Rett til innsyn og rett til dataportabilitet. Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Som kunde hos Vossabike har du opprettet en brukerprofil hos oss og kan logge deg på i Vossabike-appen og se opplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å etterspørre en komplett liste over informasjonen i et maskinlesbart format, slik at du kan overføre denne til andre. En slik oversikt kan du få ved å kontakte oss på tlf +47 906 24 375.
 • Rett til korrigering og sletting. Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle. Du kan også kreve å få slettet brukerprofilen din.
 • Rett til begrensning: Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom du mener behandlingen er ikke følger gjeldende lover og regler, eller at opplysningene er feil.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke. Det er enkelt å trekke tilbake et samtykke du har gitt til behandling av dine personopplysninger. Send e-post til hei@vossa.bike for å endre dine samtykker.
 • Rett til innsigelse. Du har rett til å protestere på vår behandling av dine opplysninger.
 

Hva brukes personopplysningene til?

 • Vi samler inn følgende personopplysninger om deg: Navn og kontaktinfo (e-post, telefonnummer og adresse), fødselsdato, kjønn (valgfri), konto- og ordrehistorikk, posisjonsdata knyttet til bruk av sykkelen, betalingsopplysninger, opplysninger om bruk av våre nettsider og app, og opplysninger om din kontakt med oss.
 • Leie av Vossabike. Når du oppretter en brukerprofil og leier sykkel hos oss, inngår vi en avtale med deg. For å kunne oppfylle avtalen må vi vite hvem du er. Vi trenger også dine kontaktopplysninger for å sende deg informasjon om og tilknyttet leieforholdet For å kunne administrere og drifte tjenesten, trenger vi også informasjon om hvor sykkelen befinner seg, som vi får gjennom GPS-sporing av sykkelen. Vi kan også bruke slik posisjonsdata  til å gjøre feilsøk på utstyr og i forbindelse med gjennomføringen av leieforholdet. For å kunne ta betalt for tjenesten trenger vi dine betalingsopplysninger.
 • Administrasjon av din brukerprofil og kundeforhold. For å kunne administrere kundeforholdet trenger vi å behandle dine personopplysninger registrert ved opprettelsen av din brukerprofil hos oss, herunder blant annet for å kunne svare på henvendelser fra deg som kunde via våre kanaler. Vi må også kunne sjekke din aktivitet i Vossabike-appen for å kunne svare på henvendelser om disse tjenestene, for eksempel ved feilsøking.
 • Forbedring og feilsøking. Vi jobber hele tiden med å forbedre våre digitale løsninger. Dette innebærer blant annet feilsøking og feilretting. Dersom du tar kontakt med oss for å melde inn en feil eller komme med forbedringsønsker, kan vi hente inn dine kontaktopplysninger, samt informasjon om din bruk av vår app.
 • Dine tilbakemeldinger og innspill om tjenestene våre er viktige for oss. Derfor gjennomfører vi markedsundersøkelser, lager kundeundersøkelser og tar kontakt med kunder direkte for høre hva de synes om tjenestene våre. For å gjennomføre undersøkelser av høy kvalitet, bruker vi personopplysninger for å velge ut hvem vi skal kontakte. For å kunne gi deg forbedrede og nye tjenester har vi rett til å gjennomføre slike undersøkelser.
 • Utvikling av nye og eksisterende tjenester. Vi behandler i tillegg personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester.
 • Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse når du bruker vossa.bike og appen vår. Du kan selv bestemme om du vil tillate bruk av informasjonskapsler.
 • Deling av personopplysninger. Vi kan dele visse personopplysninger med våre samarbeidspartnere og leverandører. Med våre samarbeidspartnere er det aktuelt å dele opplysninger som er relevante for forbedring av eller utviklingen av nye produkter og tjenester. Med leverandører kan vi dele opplysninger de trenger for å utføre et oppdrag de har fått av oss. Dette kan være konsulentselskaper, reklamebyråer, leverandører av analyseverktøy og lignende. Ved deling som nevnt over inngår vi alltid avtaler som begrenser leverandørens adgang til bruk av opplysningene, blant annet at opplysningene ikke kan deles videre. Vi kan også dele data med relevante forskningsprosjekter vi deltar i. Personopplysninger vil kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring, for eksempel når det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester. Vi vil ikke dele eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet her. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.
 • Hvor lenge lagres personopplysningene? Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. For eksempel beholdes profildata så lenge du er aktiv kunde hos oss og slettes etter 3 år uten aktivitet. Ordrehistorikk slettes 3 år etter siste kjøp (leie), men bokføringsopplysninger beholdes i 5 år etter bokføringslovens frister. Opplysninger om posisjonshistorikk anonymiseres, normalt etter tre måneder, når det ikke lenger er behov for full historikk.
 

Hjelp og kontakt

 • Lurer du på hvilke personopplysninger vi har hentet inn om deg som kunde, eller ønsker du at vi sletter noe om deg? Logg inn på «Min Brukerprofil» i appen for å administrere dine samtykker.
 • Ved henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på e-post: hei@vossa.bike.
 • Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Les mer hos Datatilsyneteller send e-post til postkasse@datatilsynet.no.
 • Er det noe på denne siden som er uklart eller ikke stemmer? Da setter vi pris på din tilbakemelding.

[:en]

The privacy policy applies to you who use Vossabike. Here you can read about our data protection principles and  your rights as a customer.

 

When you use our service, the data controller is: Voss Parkering, Organisasjonsnummer:985 616 337, Uttrågata 23, 5700 Voss

 

Our data protection principles

 • We process personal data lawfully, fairly and in a transparent manner.
 • We will only collect personal data that is relevant to our customer relationship.
 • We do not collect more personal data than necessary.
 • The personal data we collect is up-to-date and accurate.
 • The personal data we collect is erased when we no longer need it.
 • The personal data we collect is treated confidentially.
 • We never sell personal data to third parties.
 • Our customers have a right of access to personal data linked to their customer relationship.
 • You can obtain a copy of the data and can choose to have it erased from our systems.
 

What are my rights?

 • Right of access and right to data portability. You have the right to obtain information about what personal data we process and how we handle it. As a customer, you have created a user profile with us and can log in to the app to see what information we have stored about you. You also have the right to download a complete list of the information in a machine-readable format so that you can transfer it elsewhere. You can get an overview by contacting us at Mobile: +47 906 24 375.
 • Right to correction and deletion. You may request that we correct information about that is incorrect. You may also request that your user profile be deleted.
 • Right to restriction. You have the right to request that the processing of your personal data be restricted, for example if you believe the processing does not comply with applicable laws and regulations, or that the information is wrong.
 • Right to withdraw consent. It is easy to withdraw the consent you have granted for the processing of your personal data. Send an email to hei@vossa.bike to change your consents.
 • Right to objection. You have the right to object to our processing of your information.
 

How do we use your personal information?

 • We collect the following personal information about you: Name and contact information (e-mail, telephone number and address), date of birth, gender (optional), account and order history, position data related to the use of the bike, payment information, information about the use of our website and app, and information about your contact with us.
 • Rental of Vossabike. When you create a user profile and rent a bike from us, we enter into an agreement with you. To fulfill the agreement, we must know who you are. We also need your contact information to send you information about and related to the rental. To manage and operate the service, we also need information about where the bike is located, which we get through GPS tracking of the bike. We can also use such position data to troubleshoot equipment and in connection with the implementation of the rental. To charge for the service, we need your payment information.
 • Administration of your user profile and customer relationship. In order to be able to manage the customer relationship, we need to process your personal information registered when creating your user profile with us, including, among other things, to be able to respond to inquiries from you as a customer via our channels. We must also be able to check your activity in the Vossabike app to respond to inquiries about these services, for example by troubleshooting.
 • Improvement and troubleshooting. We are constantly working to improve our digital solutions. This includes troubleshooting and error correction. If you contact us to report a bug or make suggestions for improvement, we can collect your contact information, as well as information about your use of our app.
 • Customer insight. Your feedback and input about our services is important to us. Therefore, we conduct market research, make customer surveys and contact customers directly to hear what they think about our services. To conduct high-quality surveys, we use personal information to select who to contact. To provide you with improved and new services, we have the right to conduct such surveys.
 • Development of new and existing services. We also process personal data to identify demand for new products and services and to improve existing products and services.
 • We use cookies to give you a better user experience when you use vossa.bike and our app. You can decide for yourself whether you want to allow the use of cookies.
 • Sharing of personal information. We may share certain personal information with our partners and suppliers. With our partners, it is relevant to share information that is relevant to the improvement of or the development of new products and services. With suppliers, we can share information they need to carry out an assignment they have received from us. These can be consulting companies, advertising agencies, suppliers of analysis tools and the like. When sharing as mentioned above, we always enter into agreements that limit the supplier’s access to the use of the information, including that the information cannot be shared further. We may also share data with relevant research projects in which we participate. Personal data may be disclosed to public authorities upon request, for example when there is a suspicion that a crime has been committed in connection with the use of our services. We will not share or disseminate personal information in any other way than described here. We do not sell your personal information to third parties.
 • How long is the personal information stored? We do not store your personal information longer than necessary. This means, for example, that personal data that we process based on your consent will be deleted, if you withdraw your consent. Personal information we process to fulfill an agreement with you is deleted when the agreement has been fulfilled and all obligations arising from the contractual relationship have been fulfilled. For example, profile data is retained if you are an active customer with us and deleted after 3 years without activity. Order history is deleted 3 years after the last purchase (rent), but accounting information is retained for 5 years in accordance with Bokføringsloven (The Accounting Act). Information on position history is anonymised, normally after three months, when there is no longer a need for a full history.
 

Help and contact

 • Are you interested in what personal information we have collected about you as a customer, or what to delete something? Log in to the “My User Profile” section of the Vossabike app to manage your consent.
 • For enquiries regarding our processing of personal data, please contact us by email: hei@vossa.bike.
 • You also have the right to complain about our processing of personal information to the Norwegian Data Protection Authority.Read more on the Norwegian Data Protection Authority’s website, or email postkasse@datatilsynet.no.
 • Is there anything on this page that is unclear or incorrect? Then we appreciate your feedback. 

  [:]